Thu Hoạch lúa = Máy gặt đặp liên hợp Kubota ARN445

https://www.youtube.com/watch?v=MOUhtn2WQe4