Máy cày Kubota và Năm Sản xuất

MODEL
YEAR
-1985
-1981
1982-1988
MODEL
YEAR
-1979
-1985
1978-1985
1983-1985

Loại B00 (-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
B5000E
9.5
2WD
2
B5000E
B5000DT
9.5
4WD
2
B5000DT
B6000E
12
2WD
2
B6000E
B6000DT
12
4WD
2
B6000DT
B7000E
14
2WD
2
B7000E
B7000DT
14
4WD
2
B7000DT
B1200
12
2WD
3
B1200DT
12
4WD
3
B1200DT
B1400
14
2WD
3
B1400
B1400DT
14
4WD
3
B1400DT
B1500
15
2WD
3
B1500
B1500DT
15
4WD
3
B1500DT
B1600
16
2WD
3
B1600
B1600DT
16
4WD
3
B1600DT

Loại B01 (-1981)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
PHOTO
B5001E
9.5
2WD
2
B5001DT
9.5
4WD
2
B6001E
12
2WD
3
B6001E
B6001DT
12
4WD
3
B7001E
14
2WD
3
B7001E
B7001DT
14
4WD
3

Loại B02 (1982-1988)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
PHOTO
B1402E
14
2WD
3
B1402DT
14
4WD
3
B1502E
15
2WD
3
B1502E
B1502DT
15
4WD
3
B1702E
17
2WD
3
B1702E
B1702DT
17
4WD
3
B1902E
19
2WD
3
B1902DT
19
4WD
3
L1902DT

Loại B khác

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
PHOTO
B1-14
14
2WD
3
B1-14DT
14
4WD
3
B1-15
15
2WD
3
B1-15DT
15
4WD
3
B1-16
16
2WD
3
B1-16DT
16
4WD
3
B1-17
17
2WD
3
B1-17DT
17
4WD
3

Loại L00 (năm sản xuất-1979)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1500
15
2WD
2
L1500DT
15
4WD
2
L2000
20
2WD
3
L2000
L2000DT
20
4WD
3
L2200
22
2WD
3
L2200DT
22
4WD
3
L2600
26
2WD
4
L2600DT
26
4WD
4
L3500
35
2WD
4
L3500DT
35
4WD
4

Loại L01 (năm sản xuất-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1501
15
2WD
2
L1501DT
15
4WD
2
L1511
15
2WD
2
L1511DT
15
4WD
2
L1801
18
2WD
2
L1801DT
18
4WD
2
L2201
22
2WD
3
L2201DT
22
4WD
3
L2601
26
2WD
3
L2601
L2601DT
26
4WD
3
L2601DT
L3001
30
2WD
4
L3001
L3001DT
30
4WD
4
L3001DT

Loại L02 (năm sản xuất 1978-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1802
18
2WD
3
L1802DT
18
4WD
3
L2002
20
2WD
3
L2002
L2002DT
20
4WD
3
L2202
22
2WD
3
L2202DT
22
4WD
3
L2202DT
L2402
24
2WD
3
L2402
L2402DT
24
4WD
3
L2402DT
L2602
26
2WD
4
L2602DT
26
4WD
4
L2802
28
2WD
4
L2802DT
28
4WD
4
L3202
32
2WD
4
L3202
L3202DT
32
4WD
4
L3202DT
L4202
42
2WD
4
L4202DT
42
4WD
4
L4212DT
42
4WD
4

Loại L1 (năm sản xuất 1983-1985)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
L1-18
18
2WD
3
L1-18DT
18
4WD
3
L1-20
20
2WD
3
L1-20DT
20
4WD
3
L1-22
22
2WD
3
L1-22
L1-22DT
22
4WD
3
L1-24
24
2WD
3
L1-24
L1-24DT
24
4WD
3
L1-26
26
2WD
4
L1-26DT
26
4WD
4
L1-28
28
2WD
4
L1-28DT
28
4WD
4
L1-R28DT
L1-33
33
2WD
4
L1-33DT
33
4WD
4
L1-185
18
2WD
3
L1-185DT
18
4WD
3
L1-195
19
2WD
3
L1-195DT
19
4WD
3
L1-205
20
2WD
3
L1-205DT
20
4WD
3
L1-215DT
21
4WD
3
L1-225
22
2WD
3
L1-225DT
22
4WD
3
L1-235DT
23
4WD
3
L1-245
23
2WD
3
L1-245
L1-245DT
24
4WD
3
L1-245DT
L1-255DT
25
4WD
3
L1-265
26
2WD
3
L1-265DT
26
4WD
3
L1-275DT
27
4WD
3
L1-275DT
L1-285
28
2WD
4
L1-285DT
28
4WD
4
L1-295DT
29
4WD
4

Các Loại Khác

Loại M (1977-1981)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
M4000
49
2WD
6
M4000DT
49
4WD
6

A type (1989-1997)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
A-14DT
14
4WD
3
A-14DT
A-15DT
15
4WD
3
A-16DT
16
4WD
3
A-17DT
17
4WD
3
A-19DT
19
4WD
3
A-175DT
17.5
4WD
3

GL type (1991-1993)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
GL19DT
19
4WD
3
GL21DT
21
4WD
3
GL-21DT
GL23DT
23
4WD
3
GL25DT
25
4WD
3
GL25DT
GL26DT
26
4WD
3
GL27DT
27
4WD
3
GL27DT
GL28DT
28
4WD
3
GL29DT
29
4WD
3
GL32DT
32
4WD
3
GL32DT

GL type (1994-1999)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
GL200DT
20
4WD
3
GL220DT
22
4WD
3
GL220DT
GL240DT
24
4WD
3
GL260DT
26
4WD
3
GL280DT
28
4WD
3
GL241DT
24
4WD
3
GL321DT
32
4WD
3

X.XB type (1984-1992)

MODEL
HP
2WD/4WD
cyl.
Sample Photo
X-24DT
24
4WD
4
X-24DT
XB-1DT
12
4WD
3