Kỷ Thuật đi luống hình zig-zag với xe Kubota GL300