Chúng ta đang mong muốn có những công nghệ mà Nhật Bản đã ứng dụng 30 năm